ช่วยเหลือ

How to transfer money within the account
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. Transfer money / withdraw money

Select Menu > Transactions > Money Transfer / Withdrawal
Transfer money can transfer money within your account only

3. Transfer money

Select “Transfer money within the account”
* What is the Wallet account? Click here

4. เลือกบัญชีและจำนวนเงินโอน
4. Select an account and transfer amount

Select the account you want to transfer.And accounts that want to receive money
And specify the amount you want to transfer

5. การโอนเงินสำเร็จ
5. Successful transfer

You have successfully made a transfer within your account
And can start trading immediately
* See how to start trading for the first time? Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)