ช่วยเหลือ

How to verify the identity (E-KYC)
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. จัดการข้อมูล
2. Manage data

Select Menu > Data management to verify your information
and correct your personal information

3. อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
3. Upload identity verification documents

Select “Upload Identity Documents” to verify
Your identity. For the security of transactions
* See how to verify your phone number Click here

ตัวอย่างเอกสารยืนยันตัวตน ฉบับที่ 1
4.1 Individual confirmation documents No. 1

“Name and Surname” Your members must match”Name and Surname” in the identity document that you can be uploaded only.For your investment safety

4.2 Document confirmation No. 2

“Name and Surname” Your members must match”Name and Surname” in the identity document that you can be uploaded only.For your investment safety

blank
5. Checking the identity document

When you finish uploading both documents
The system will check and approve within 24 hours.

6. ยืนยันตัวตนสำเร็จ
6. Confirm identity

Complete the identity confirmation
For your investment safety

blank

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)